جارو دستی دو برس

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

4997010

تعداد در بسته (عدد)

72

جارو دستی تک برس

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

‎4998010

تعداد در بسته (عدد)

60

الوان(صورتی طوسی کرپ)
الوان(صورتی طوسی کرپ)