سطل شیر16 لیتری دسته فلزی

صورتی
طوسی
قرمز
کد کالا

7300012

تعداد در بسته (عدد)

12

سطل شیر 12 لیتری دسته فلزی

صورتی
طوسی
قرمز
کد کالا

7300010

تعداد در بسته (عدد)

12

صورتی
طوسی
قرمز

سطل شیر16 لیتری دسته فلزی

کد کالا

7300012

تعداد در بسته (عدد)

12

صورتی
طوسی
قرمز

سطل شیر 12 لیتری دسته فلزی

کد کالا

7300010

تعداد در بسته (عدد)

12