سبد میوه دو دسته ۳

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6200614

تعداد در بسته (عدد)

30

سبد میوه یخچالی

صورتی
طوسی
کرپ
کد کالا

6290020

تعداد در بسته (عدد)

24

سبد میوه چهارگوش اپل تاپ بزرگ

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6235510

تعداد در بسته (عدد)

60

سبد میوه چهارگوش اپل تاپ کوچک

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6233510

تعداد در بسته (عدد)

72

سبد میوه گرد اپل تاپ

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6230110

تعداد در بسته (عدد)

72

سرویس سبد ترنج (3عددی)

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6499010

تعداد در بسته (عدد)

8

سرویس سبد میوه تخت (3عددی)

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6409210

تعداد در بسته (عدد)

24

سرویس سبد میوه روشا (3عددی)

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6469010

تعداد در بسته (عدد)

12

سبد میوه گرد کوچک سیب

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6213110

تعداد در بسته (عدد)

60

سبد میوه گرد متوسط سیب

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6214110

تعداد در بسته (عدد)

48

سبد میوه گرد بزرگ سیب

الوان(صورتی طوسی کرپ)
کد کالا

6215110

تعداد در بسته (عدد)

48