زیر گلدان 1 راگا

۱ ریالکارتن
آبی
بنفش
قهوه ای
کد کالا

‎5490011

تعداد در بسته (عدد)

120

زیر گلدان 2 راگا

۱ ریالکارتن
آبی
بنفش
قهوه ای
کد کالا

5490016

تعداد در بسته (عدد)

120

زیر گلدان ۱

۱ ریالکارتن
آجری
سفید
کد کالا

5490010

تعداد در بسته (عدد)

120

زیر گلدان ۲

۱ ریالکارتن
آجری
سفید
کد کالا

‎5490014

تعداد در بسته (عدد)

120

زیر گلدان ۳

۱ ریالکارتن
آجری
سفید
کد کالا

‎5490018

تعداد در بسته (عدد)

96

زیر گلدان ۴

۱ ریالکارتن
آجری
سفید
کد کالا

5490020

تعداد در بسته (عدد)

72

زیر گلدان ۵

۱ ریالکارتن
آجری
سفید
کد کالا

‎5490022

تعداد در بسته (عدد)

48

گلدان گلرو نقلی

۱ ریالکارتن
الوان ( صورتی طوسی کرپ سفید)
کد کالا

5590310

تعداد در بسته (عدد)

96

گلدان گلرو 1 (14*15)

۱ ریالکارتن
سفید
کد کالا

5570010

تعداد در بسته (عدد)

24

گلدان گلرو 2 (16*18)

۱ ریالکارتن
سفید
کد کالا

5570012

تعداد در بسته (عدد)

24

گلدان گلرو 3 (19*21)

۱ ریالکارتن
سفید
کد کالا

5570014

تعداد در بسته (عدد)

24

گلدان گلرو 4 (23*25)

۱ ریالکارتن
سفید
ابعاد نامعلوم
کد کالا

‎5570016

تعداد در بسته (عدد)

12

آبی
بنفش
قهوه ای

زیر گلدان 1 راگا

۱ ریالکارتن
کد کالا

‎5490011

تعداد در بسته (عدد)

120

آبی
بنفش
قهوه ای

زیر گلدان 2 راگا

۱ ریالکارتن
کد کالا

5490016

تعداد در بسته (عدد)

120

آجری
سفید

زیر گلدان ۱

۱ ریالکارتن
کد کالا

5490010

تعداد در بسته (عدد)

120

آجری
سفید

زیر گلدان ۲

۱ ریالکارتن
کد کالا

‎5490014

تعداد در بسته (عدد)

120

آجری
سفید

زیر گلدان ۳

۱ ریالکارتن
کد کالا

‎5490018

تعداد در بسته (عدد)

96

آجری
سفید

زیر گلدان ۴

۱ ریالکارتن
کد کالا

5490020

تعداد در بسته (عدد)

72

آجری
سفید

زیر گلدان ۵

۱ ریالکارتن
کد کالا

‎5490022

تعداد در بسته (عدد)

48